Przedszkole Samorządowe w Nowej Wsi Ełckiej
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej
Przejdź do treści

Szkoła Promująca Zdrowie


Dnia 28 września 2017 r. nasza szkoła otrzymała Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

"Szkoła Promująca Zdrowie"

29 września 2014 r. Wojewódzka Kapituła Certyfikatu "Szkoła Promująca Zdrowie" przyznała Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej Akt przynależności do grupy szkół ubiegających się o Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Przyznany dokument jest gwarancją, że nasza szkoła pracuje zgodnie z modelem szkoły promującej zdrowie.
Realizacją planu, monitorowaniem działań  oraz dokonywaniem niezbędnych korekt dla osiągnięcia celu
zajmowała się koordynator projektu  p. Bożena Kulik.
Realizacją planu, monitorowaniem działań  oraz dokonywaniem niezbędnych korekt dla osiągnięcia celu zajmowała się koordynator projektu  p. Bożena Kulik.
Nasze działania
I. Propagowanie najbardziej popularnych warzyw >>>
II. Edukacja zdrowotna w klasach oddziałach przedszkolnych oraz w klasach I - III:
III. Udział w akcji "Śniadanie daje moc"
IV. Uczestnictwo w programie "Owoce i warzywa w szkole" >>>
V. Udział uczniów w Mazurskich Biegach Przełajowych
VI. Turnieje piłki nożnej
VII. Szkolny Dzień Sportu
Co to jest Szkoła Promująca Zdrowie?
Szkoła Promująca Zdrowie jest to środowisko, w którym członkowie społeczności szkolnej - pracownicy i uczniowie: podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań.
Jakie są główne cechy Szkoły Promującej Zdrowie?
Edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania szkoły.
Etos zdrowia w szkole.
Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.
Jakie są cele Szkoły Promującej Zdrowie?
Nadrzędnym celem SZPZ jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej i lokalnej. Aby to osiągnąć społeczność szkolna powinna starać się m.in.:
kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej,
zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom i  pracownikom realne i  atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i  społecznego oraz wzmacniać w  nich poczucie własnej wartości,
zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i  nauki,
włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,  
wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego.  
W tworzeniu Szkoły Promującej Zdrowie współuczestniczą:
uczniowie;
nauczyciele;
rodzice;
inni pracownicy szkoły;
inne osoby ze społeczności lokalnej.
O PROMOCJI ZDROWIA
Koncepcja szkoły promującej zdrowie narodziła się w Europie w połowie lat 80 dwudziestego wieku. W  1991 r. Światowa Organizacja Zdrowia zaproponowała Polsce, Czechosłowacji i  Węgrom realizację projektu: „Szkoła promująca zdrowie”. W  1992 r. utworzona została Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie. Polska przystąpiła do niej i  tak stopniowo w  całym kraju szerzona była idea szkół promujących zdrowie. Ruch szkół promujących zdrowie rozwija się w  Europie i  obejmuje obecnie 45  krajów stowarzyszonych w  Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, którym wspólnie patronuje Światowa Organizacja Zdrowia, Rada Europy i  Komisja Europejska.
Pragniemy, aby nasza szkoła była:
  • miejscem, w którym ludzie żyją, uczą się, pracują, bawią się;
  • miejscem, w którym społeczność szkolna podejmuje działania dla poprawy własnego samopoczucia i zdrowia;
  • miejscem, w którym uczniowie uczą się jak zdrowiej i lepiej żyć;
  • miejscem, w którym zachęca się innych ludzi ze swojego otoczenia do podejmowania podobnych decyzji.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Ełckiej
tel/fax: Budynek nr 1: 87 619 74 25, Budynek nr 2: 87 568 37 54
Projekt i aktualizacja: Lucyna Kuryło
ul. Ełcka 18, 19-300 Ełk; sp.nwe@interia.pl
Wróć do spisu treści