Przedszkole Samorządowe w Nowej Wsi Ełckiej
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej
Przejdź do treści

Indywidualizacja nauczania i wychowania

Realizujemy projekt:
Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów  klas I - III szkół podstawowych
W dniu 12 grudnia 2011 r. Gmina Ełk podpisała umowę o dofinansowanie projektu systemowego "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Ełk".
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.
Projektem objęte zostały wszystkie szkoły podstawowe z terenu Gminy Ełk. Oczekiwanym efektem realizacji projektu jest zmniejszenie nierówności w jakości usług edukacyjnych, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi w zakresie kształcenia ogólnego oraz zapewnienie każdemu dziecku oferty edukacyjnej zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami  rozwojowymi.
Program skierowany jest do najmłodszych uczniów klas I-III i umożliwia sfinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego i pomocy dydaktycznych przeznaczonych do prowadzenia dodatkowych zajęć dla dzieci szczególnie uzdolnionych, bądź mających specyficzne trudności w nauce.
W ramach projektu  w  Szkole Podstawowej im.J.Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej  realizowane są następujące zadania:
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,    w tym także zagrożonych ryzykiem  dysleksji, gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy, zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych  z uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych.
W ramach realizacji projektu w naszej szkole zostały zakupione specjalistyczne pomoce dydaktyczne na kwotę 39.224,01zł. Zakupione pomoce powiększą bazę dydaktyczną szkoły i pomogą otoczyć indywidualnym  wsparciem każdego z naszych najmłodszych  uczniów.
Nasze działania w ramach projektu "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Ełk"
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Ełckiej
tel/fax: Budynek nr 1: 87 619 74 25, Budynek nr 2: 87 568 37 54
Projekt i aktualizacja: Lucyna Kuryło
ul. Ełcka 18, 19-300 Ełk; sp.nwe@interia.pl
Wróć do spisu treści